หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ระมาด
พระพุทธรูปหินอ่อน วัดดอนแก้ว
เทศบาลตำบล
แม่ระมาด
อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
......................................................
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาด
กล้วยตากอบน้ำผึ้ง
ของดีจังหวัดตาก
1
2
 
 
 
 
  เทศบาลตำบลแม่ระมาด เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาล เรียกว่าสุขาภิบาลแม่ระมาด โดมีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งสุขาภิบาลแม่ระมาด เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2499 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า. 43 – 44 เล่ม 74 ตอนที่ 4 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2500 และต่อมาเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลแม่ระมาดจึงได้เปลี่ยนฐานะเป็น เทศบาลตามพระราชบัญญัติ เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาล เป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 เทศบาลตำบลแม่ระมาด เป็นเทศบาลตำบลหนึ่ง ในหกตำบลของอำเภอแม่ระมาด เป็นศูนย์รวมของ ความเจริญ จึงทำให้มีอาคารบ้านเรือนและจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีพื้นที่การปกครองจำนวน 1.9 ตารางกิโลเมตร
 
 

ตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาลตำบลแม่ระมาด เป็นตรารูปวงกลม ตรงกลางวงกลมมีรูปพระพุทธรูปหินอ่อน วัดดอนแก้ว อ.แม่ระมาด จ.ตาก สีพื้นหลังสีเขียว,ขาว ขอบบนมีอักษร “เทศบาลตำบลแม่ระมาด” ขอบล่างมีอักษร “จังหวัดตาก” ระหว่างอักษร เทศบาลตำบลแม่ระมาด กับ จังหวัดตาก มีพานรัฐธรรมนูญ
ความหมายของตราสัญลักษณ์
พระพุทธรูปหินอ่อน หมายถึง พระพุทธรูปที่ประชาชนชาวอำเภอแม่ระมาด เคารพนับถือ และเป็นสิ่งศักดิสิทธิ์ คู่บ้านคู่เมือง ของอำเภอแม่ระมาด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2465 โดยประดิษฐานอยู่ ณ วัดดอนแก้ว ตำบล แม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
สีเขียว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ การกินดีอยู่ดีของประชาชน
สีขาว หมายถึง ความสะอาดบริสุทธิ์ ความมีน้ำใจ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ของประชาชน
พานรัฐธรรมนูญ หมายถึง การบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน ทุกภาคส่วน
 
เทศบาลตำบลแม่ระมาด ตั้งอยู่ในอำเภอแม่ระมาด โดยมีระยะห่างจาก ตัวจังหวัดประมาณ 120 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 509 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด 1.9 ตารางกิโลเมตร
มีอาณาเขตติดต่อ ดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อบต.แม่ระมาด
  ทิศใต้ ติดต่อกับ อบต.แม่ระมาด  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อบต.แม่ระมาด
  ทิศตะวันตก จดกับ ลำห้วยแม่ระมาดและลำห้วยนกแล  
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 055-581-119