หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ระมาด
พระพุทธรูปหินอ่อน วัดดอนแก้ว
เทศบาลตำบล
แม่ระมาด
อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
......................................................
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาด
กล้วยตากอบน้ำผึ้ง
ของดีจังหวัดตาก
1
2
 
 
 
เทศบาลตำบลแม่ระมาดมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 4,093 คน

เป็นชาย 2,071 คน คิดเป็นร้อยละ 50.60

เป็นหญิง 2,022 คน คิดเป็นร้อยละ 49.40
มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,758 ครัวเรือน
ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 2,154 คน / ตารางกิโลเมตร
**ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2556 **
เทศบาลตำบลแม่ระมาดประกอบด้วย 5 หมู่บ้าน (จำนวน 6 ชุมชน) ดังต่อไปนี้
หมู่ที่ 2 บ้านนกแลบางส่วน (ชุมชนนกแล)
  หมู่ที่ 3 บ้านไหล่ท่าบางส่วน (ชุมชนดอนมูล  
หมู่ที่ 4 บ้านแม่ระมาดบางส่วน (ชุมชนศรีบุญเรือง)
  หมู่ที่ 5 บ้านโฮ่งทั้งหมู่บ้าน (ชุมชนบ้านโฮ้ง)  
หมู่ที่ 6 บ้านแม่ปุ้ม – สันเก้ากอมบางส่วน (ชุมชนดอนแก้ว,ชุมชนสันเก้ากอม)
 
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ค้าขาย รับจ้าง ตามลำดับ โครงสร้างทางเศรษฐกิจ มีการประกอบอาชีพค้าขายสินค้าอุปโภค – บริโภค เป็นส่วนใหญ่ และเกษตรกรรมเป็นอาชีพรอง
ลักษณะภูมิประเทศในเขตเทศบาลตำบลแม่ระมาด พื้นที่ลาดชันบางส่วน มีพื้นที่ราบเป็น บางส่วน ประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ราบ มีลำน้ำไหลผ่านในเขตเทศบาลตำบล แม่ระมาด คือลำห้วยแม่ระมาด ลำห้วยขะเนจื้อไหลผ่านด้านทิศตะวันตกของเทศบาล ลำห้วยนกแล ไหลผ่านด้านทิศตะวันออกของเทศบาลตำบลแม่ระมาด ซึ่งใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรกรรม การอุปโภค – บริโภค รวมทั้งเป็นแหล่งน้ำดิบในการทำน้ำประปา
 
 
  ลักษณะภูมิอากาศในเขตเทศบาลตำบลแม่ระมาด โดยทั่วไปมีสภาพอากาศเย็นสบายอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี ที่ 25-40 องศาเซลเซียส สภาพภูมิอากาศประกอบด้วย 3 ฤดู คือ
 
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม ปริมาณน้ำฝนประมาณ 40 มิลลิเมตร/ปี มากที่สุดช่วงเดือนกรกฏาคม – สิงหาคม เฉลี่ย 322.8 มิลลิเมตร/เดือน
 
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ อากาศจะหนาวจัดในช่วงเดือน ธันวาคม และมกราคม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 19 องศาเซลเซียส
 
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม – เมษายน อากาศจะร้อนจัดในช่วงเดือนเมษายน
 
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 055-581-119