หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
ทต.แม่กลอง เทศบาลตำบลแม่กลองร่วมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก [ 21 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่กาษา กิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบบแม่กาษารุ่นที่ 2 [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.ทุ่งกระเชาะ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ (ครั้งที่ 2 ) [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.พบพระ การออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาล ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.ทุ่งกระเชาะ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2562) [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.มหาวัน โครงการรประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.แม่ตาว กิจกรรม “โครงการจิตอาสา พัฒนาชุมชน (ปลูกต้นไม้)” ประจำปี ๒๕๖๒ [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ยกกระบัตร -ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง- [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ยกกระบัตร -ข่าวสรรหาบุคลากร- [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.วังหิน องค์การบริหารส่วนตำบวังหิน จัดกิจกรรมBig cleaning week เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 9 
อบต.วังหิน ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.8 บ้านวังเจ้า [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
ทต.ท่าสายลวด ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลท่าสายลวด เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุ [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.อุ้มผาง -ทดสอบ ระบบ กิจการสภา- [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.อุ้มผาง -ทดสอบ ระบบ VDO วีดิทัศน์- [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
ทต.แม่กลอง ประกาศเทศบาลตำบลแม่กลอง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
   
 
 
ด่วนที่สุด ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 45 
พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
   
 
 
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 13 สน.บถ.  [ 19 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินเดือนค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก ไตรมาสที่4 สน.คท. มท 0808.2/12618-12693 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/12512-12587 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ค. 2562 ]
การปรับเปลี่ยนกฎระเบียบในการลงทะเบียนเข้าประเทศนิวซีแลนด์แบบออนไลน์และการเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการตรวจลงตราเพิ่มเติม กพส. มท 0810.2/ว2830  [ 19 ก.ค. 2562 ]
การกำหนดรูปแบบแผนพัฒนาตนเองรายปี สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอน (ID PLAN: Individual Development Plan) สน.บถ. มท 0809.4/ว26 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ค. 2562 ]
การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2817 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2803  [ 18 ก.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สมัครขอรับรางวัลโครงการ ChOPA & ChiPA Game กสธ. มท 0819.2/ว2802  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2801 [แบบรายงานผล] [แนวทางการดำเนินการฯ]  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การสัมมนาเพื่อความร่วมมือและแลกเปลี่ยนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 กพส. มท 0810.2/ว2404  [ 18 ก.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการรักษาราชการแทนปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว36  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การส่งเสริมการจัดการศึกษาตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์ ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว2361  [ 18 ก.ค. 2562 ]
แนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว2783  [ 18 ก.ค. 2562 ]
เร่งรัดการสำรวจข้อมูลประมาณการรายได้ที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2800 [เอกสารแนบ]  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562) สน.บถ. มท 0809.2/ว85 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว2786 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2562 ]
เร่งรัดการตรวจสอบและปรับปรุงสภาพและขุดลอกคูคลองทางระบายน้ำทั่วประเทศ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2774  [ 15 ก.ค. 2562 ]
แจ้งให้ตรวจสอบคุณสมบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2787  [ 15 ก.ค. 2562 ]
โครงการขยายเครือข่ายความร่วมมือขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย และพัฒนาให้เป็นตลาด Go Green Plus ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2792  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/12588-12591 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะ กพส. มท 0810.2/ว2691  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง กระทรวงมหาดไทย กจ. มท 0802.3/ว2775  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) สน.คท. มท 0808.2/12359-12397 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2562) สน.คท. มท 0808.2/12415-12489 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการ กค. มท 0803.3/ว2746  [ 12 ก.ค. 2562 ]
   
 
 
แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-3-ส่วน (25 มิ.ย. 2562)    อ่าน 38  ตอบ 0  
ประกาศเจตจำนงค์ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร (25 มิ.ย. 2562)    อ่าน 38  ตอบ 0  
การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร (25 มิ.ย. 2562)    อ่าน 37  ตอบ 0  
   
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ระมาด เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 1 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 16 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสารสำคัญข [ 19 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 29 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ระมาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกันตลิ่งพัง ลำห้วยแม่ร [ 27 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 43 
ประกาศ เทศบาลตำบลแม่ระมาด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ [ 17 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 48 
ประกาศ เทศบาลตำบลแม่ระมาด เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างพนังกันตลิ่งพังลำห้วยแม่ [ 17 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 57 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ระมาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสร [ 23 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 201 
แก้ไขเอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลแม่ระมาด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือ [ 9 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 174 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ระมาด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้า [ 6 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 187 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ระมาด เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 2 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 192 
[ 1 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 156 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ระมาด เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒ [ 4 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 142 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ระมาด เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโคร [ 11 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 176 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ระมาด เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุ [ 27 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 214 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ระมาด เรื่องราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สู [ 27 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 214 
ประกาศ เทศบาลตำบลแม่ระมาด เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ [ 27 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 207 
   

วัดดอนแก้ว  

ศูนย์สุขภาพเทศบาลตบลแม่ระมาด  
 

กล้วยตากอบน้ำผึ้ง  
 
 
เริ่มนับ วันที่ 11 ก.ค. 2556