หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการ
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ระมาด

Office Of Maeramat Municipality
นายอังกูร แก้วจันทร์เพชร

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาด
สมาชิกสภา

เทศบาลตำบลแม่ระมาด
หัวหน้าส่วนราชการ

เทศบาลตำบลแม่ระมาด
ศาสนสถานในชุมชนแม่ระมาด

Religious center of the Maeramat people
เทศบาลตำบลแม่ระมาด
Maeramat Municipality
1
2
3
4
5
 
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก องค์กรบริการสาธารณะ โดยประชาชน เพื่อประชาชน
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
รับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย
โทร 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
 
เทศบาลตำบลแม่ระมาด
 
เทศบาลตำบลแม่ระมาด ได้จัดทำ เว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราว ร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมา พัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ต่อไป
นายอังกูร แก้วจันทร์เพชร
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาด
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
คำแนะนำ
การชำระภาษี
แผนที่ดาวเทียม
Naxsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
ประกาศจากระบบ
e-GP
   
 


ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพ จำนวน 40 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ สำห [ 22 ก.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ สำหรั [ 22 ก.ค. 2564 ]

   
 
กิจกรรม
กิจการสภา
วีดิทัศน์
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างพนังกันตลิ่ง ลำห้วยแม่ระมาด บ้า [ 25 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 147 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ระมาด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [ 3 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 176 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ระมาด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [ 3 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 167 
   
 
   
 
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือน-มี.ค.-64 [ 7 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 34 
สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่-1-ต.ค.-ธ.ค.-2562 [ 29 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 178 
สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้าง-แบบรายไตรมาส-3-เม.ย.-มิ.ย.-62 [ 29 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 169 
   
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
 
     
 
การเสนอชื่อผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1657  [ 3 ส.ค. 2564 ]
เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1656  [ 3 ส.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดให้บริเวณหมู่เกาะกระ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2564 กสว. มท 0820.3/ว1634  [ 3 ส.ค. 2564 ]
อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1651  [ 3 ส.ค. 2564 ]
การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี กพส. มท 0810.4/ว1655  [ 3 ส.ค. 2564 ]
กำหนดการลงพื้นที่ช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1647 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ส.ค. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.8/ว1646  [ 3 ส.ค. 2564 ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น(ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 2 ส.ค. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณและอัตรากำลังข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1640  [ 2 ส.ค. 2564 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาหลักสูตรและชุดเครื่องมือการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อสำหรับผู้นำท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1639  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1629 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การสำรวจข้อมูลภารกิจด้านแหล่งน้ำที่ส่วนราชการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่พร้อมรับโอน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1642  [ 2 ส.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัดรายงานข้อมูลตามแบบรายงานที่กำหนด สน.บถ. มท 0809.4/ว1622 [เอกสารแนบ]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10617-10645 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10646-10706 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10613-10616 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10609-10612 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การเสวนาหัวข้อ (เรียนวิทย์-คณิต บนฐานสมรรถนะด้วยสื่อดิจิทัล) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1643  [ 2 ส.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา เรื่อง (การขับเคลื่อนการถ่ายโอน รพ.สต. ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1610 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 6/2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1625 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1626 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การคัดเลือกและประเมินผลงานของท้องถิ่นอำเภอ ประจำปี พ.ศ. 2564 กพร. มท 0812/ว1630 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1626 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 30 ก.ค. 2564 ]
ความรับผิดทางละเมิดกรณีเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก กม. มท 0804.4/ว1613  [ 30 ก.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจสถานการณ์การมีกิจกรรมทางกายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1619  [ 30 ก.ค. 2564 ]
     
     
 
ด่วนที่สุด ซักซ้อมแนวทางการการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 รายการเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ [ 3 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 81 
ด่วนที่สุด การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 3 [ 3 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 51 
แจ้งผลการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔  [ 2 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 104 
ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564) [ 2 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 90 
การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับรายงานการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประาณ พ.ศ. 2565 [ 2 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 115 
การรายงานข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ [ 2 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 34 
ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) [ 2 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 45 
อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 3 (MU Safe School Virtual Workshop 3) หัวข้อ คุย 3 อ. (อ้วน, อาหาร, ออกกำลังกาย) ของเด็กวัยเรียน ตอน ภัยแฝงของเด็กอ้วนน่ารัก [ 2 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 34 
ด่วนที่สุด กิจกรรมเสวนาในหัวข้อ เรียนวิทย์-คณิต บนฐานสมรรถนะด้วยสื่อดิจิทัล Project14 [ 2 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 24 
สำรวจความการทันตแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 29 
แจ้งเวียนหนังสือราชการ [ 2 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 83 
ด่วนที่สุด ซักซ้อมแนวทางการจัดสรรงบประมาณ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนนอาหารกลางวัน กรณีการเลื่อนเวลาการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 [ 30 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 101 
การแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจการส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น (Local Teacher Ad Hoc Team) [ 30 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 51 
ข้อมูลแผนที่แสดงคุณภาพน้ำบริโภคของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร [ 30 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 47 
ขอเชิญประชุมคัดเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นผู้แทนในคณะกรรมการการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดตาก [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 77 
ส่งมอบถุงขยะสีแดงเพื่อใช้ในการคัดแยกขยะติดเชื้อในช่วงสถานการณ์โควิด - 19 [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 76 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 89 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครรางวัล ท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี 2564 [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 48 
ด่วนที่สุด ประชุมซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 299 
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนากาของเด็กปฐมวัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสถานศึกษาระดับปฐมวัย [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 163 
     
     
 
ทต.แม่จะเรา [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.รวมไทยพัฒนา ปิดที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา และให้บุคลากรในสังกัดกักตัวและทำงานท [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 19 
อบต.นาโบสถ์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ประดาง จัดเตรียมสถานที่ State Quarantine : SQ สำหรับกักกันผู้ที่เดินทางกลับมาจากจังหว [ 3 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ประดาง ทางโรงพยาบาลวังเจ้าเปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ตั้งแต่วันที่2-6 สิง [ 3 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.แม่ตาว กิจกรรม นายกเทศมนตรีตำบลแม่ตาว พร้อมคณะผู้บริหารลงพื้นที่แจกถุงยังชีพในเขตพื้นที [ 3 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.แม่ตาว ประกาศ เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25 [ 3 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.แม่ต้าน ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ออกตรวจสอบข้อมูลการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ [ 3 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.โป่งแดง ประชาสัมพันธ์การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน [ 3 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.โป่งแดง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม [ 3 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.โป่งแดง ประชาสัมพันธ์มาตรการให้บริการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ระหว่างสถานการณ์แพร่ระบาดขอ [ 3 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.รวมไทยพัฒนา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ [ 3 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.หนองบัวใต้ ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 3 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.แม่ท้อ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มูเซอเหลืองเชื่อมต่อบ้านลีซอ หมู่ที่ 10 [ 3 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.แม่ท้อ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจากของเดิมถึงบ้านนายสิระ)หมู่ที่ 10 [ 3 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 9 
     
 
กระดานสนทนา
   
 
แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-3-ส่วน (25 มิ.ย. 2562)    อ่าน 457  ตอบ 0  
ประกาศเจตจำนงค์ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร (25 มิ.ย. 2562)    อ่าน 431  ตอบ 0  
การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร (25 มิ.ย. 2562)    อ่าน 7110  ตอบ 0  
   
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์ OTOP
 

กล้วยตากอบน้ำผึ้ง
 
 
CLICK
ดูทั้งหมด
 
CLICK
ดูทั้งหมด
 
TRAVEL สถานที่สำคัญ
 

วัดดอนแก้ว
 
 
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ ทต.แม่ระมาด พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ประปา
  ไฟฟ้า
  ระบบอินเตอร์เน็ต(wifi city)
 
 
สายตรงปลัด
โทร 098-336-8909
 
  Link ที่น่าสนใจ
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
 
 
ประมวลผลสำรวจ
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-399-3395
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  

facebook
ทต.แม่ระมาด

facebook
ทต.แม่ระมาด
ทต.แม่ระมาด