หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการ
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ระมาด

Office Of Maeramat Municipality
นายอังกูร แก้วจันทร์เพชร

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาด
สมาชิกสภา

เทศบาลตำบลแม่ระมาด
หัวหน้าส่วนราชการ

เทศบาลตำบลแม่ระมาด
ศาสนสถานในชุมชนแม่ระมาด

Religious center of the Maeramat people
เทศบาลตำบลแม่ระมาด
Maeramat Municipality
1
2
3
4
5
 
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก องค์กรบริการสาธารณะ โดยประชาชน เพื่อประชาชน
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
รับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย
โทร 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
 
เทศบาลตำบลแม่ระมาด
 
เทศบาลตำบลแม่ระมาด ได้จัดทำ เว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราว ร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมา พัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ต่อไป
นายอังกูร แก้วจันทร์เพชร
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาด
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
คำแนะนำ
การชำระภาษี
แผนที่ดาวเทียม
Naxsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
ประกาศจากระบบ
e-GP
   
 


ซื้อวัสดุก่อสร้าง (แอสฟัลท์สำเร็จรูป จำนวน 350 ถุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพา [ 11 มิ.ย. 2564 ]

   
 
กิจกรรม
กิจการสภา
วีดิทัศน์
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างพนังกันตลิ่ง ลำห้วยแม่ระมาด บ้า [ 25 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 131 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ระมาด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [ 3 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 166 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ระมาด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [ 3 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 155 
   
 
   
 
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือน-มี.ค.-64 [ 7 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 15 
สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่-1-ต.ค.-ธ.ค.-2562 [ 29 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 158 
สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้าง-แบบรายไตรมาส-3-เม.ย.-มิ.ย.-62 [ 29 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 154 
   
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
 
     
 
ประกาศรายชื่อพนักงานเมืองพัทยาผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา สน.บถ. มท 0809.2/ว92  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 งวดที่ 5/2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1234 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.6/ว69  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.7/ว3402  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงสื่อสร้างเสริมความรู้ด้านสุขภาพในการลดโรคอ้วนในเด็กวัยเรียนวัยรุ่นไทย กสธ. มท 0819.2/ว1230  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ด่วนมาก กศ. มท 0816.5/ว1229  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน 2564 ผ่าน Facebook live กรมควบคุมโรค ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1213  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 2 กศ. มท 0816.3/ว1228  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
การตอบแบบรายงานการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1225  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
การประชุมแผนการตรวจราชการด้วยระบบทางไกล ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference) กปต. มท 0811.1/ว1217  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
โครงการ Thailand Rabies Awards 2021 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว3364  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1224 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง กจ. มท 0802.3/ว72, ว73, ว74, ว75  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
เลื่อนแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1223  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.4/ว1221 [เอกสารแนบ]  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งแนวทางปฏิบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1222  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว85 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ-บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/7914-7964 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.7/ว1193  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
แนวทางการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1203  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1214  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยและคู่มือการใช้สื่อ ในรูปแบบแผ่นซีดี กศ. มท 0816.4/ว1161 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 11 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนพฤษภาคม 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว1207  [ 11 มิ.ย. 2564 ]
การจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว1206  [ 11 มิ.ย. 2564 ]
การจัดทำสื่อเพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 กพส. มท 0810.7/ว1202  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
     
     
 
ด่วนที่สุด การประชุมคณะกรรมการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 26 
ด่วนที่สุด การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยสังกัด อปท. ปีการศึกษา 2564 [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 38 
ขอความร่วมมือในการดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนธุรกิจและอุสาหกรรม พ.ศ.2564 [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.2564 [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 7 
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 14 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอมรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 2 [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 42 
จัดส่งแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2564 [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 32 
ขยายเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563  [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 61 
แนวทางการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 34 
ด่วนที่สุด ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการบริหารจัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 81 
ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมในการรับมือปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยง [ 15 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 32 
ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมหารือและกำหนดแนวทางการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2564 [ 15 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 90 
ด่วนมาก ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2564  [ 15 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 72 
ด่วนที่สุด แจ้งเปลี่ยนระยะเวลารัสมัครสมาชิดเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ [ 15 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 42 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนเมษายน 2564 [ 15 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 30 
ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี [ 15 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 40 
แผนปฏิบัติราชการายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงมหาดไทย [ 15 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 58 
ด่วนที่สุด สำรวจประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 ผ่านระบบ Google form  [ 15 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 67 
การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น [ 15 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 31 
ด่วนที่สุด ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน [ 15 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 34 
     
     
 
อบต.พบพระ การเดินรณรงค์ฉีดพ่นหมอกควันยุงลาย (3) [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.ทุ่งหลวง [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.ทุ่งหลวง เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.แม่ต้าน ล้าง ทำความสะอาดระบบประปา (ต่อวันที่ 2) [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่ปะ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ เรื่อง เขตเฝ้าระวังเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.แม่ปะ ประชาสัมพันธ์ เรื่องแจ้งแนวทางการปฏิบัติตามมาตราการความปลอดภัยในการให้บริการจัดส [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.พระธาตุผาแดง รับสมัครเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระร [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.โมโกร กองสาธารณสุขได้ลงพื้นที่พ่นละอองฝอยเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ หมู่บ้านแม่กลองคี [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
ทต.ท่าสายลวด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ เทศบาลตำบลท่าสายลวด ออกดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ใกล้แ [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.แม่ระมาด ประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองบัวเหนือ ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,4 [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.แม่กุ วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลแม่กุ จัดประชุมคณะอนุกรรมก [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.ท่าสายลวด นายสรรพสิริ อรชัยพันธ์ลาภ นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วน และข้าร [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ยกกระบัตร ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.แม่หละ ตรวจสอบความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ 1 บ้านแม่หละไทย [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
     
 
กระดานสนทนา
   
 
แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-3-ส่วน (25 มิ.ย. 2562)    อ่าน 434  ตอบ 0  
ประกาศเจตจำนงค์ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร (25 มิ.ย. 2562)    อ่าน 406  ตอบ 0  
การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร (25 มิ.ย. 2562)    อ่าน 7081  ตอบ 0  
   
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์ OTOP
 

กล้วยตากอบน้ำผึ้ง
 
 
CLICK
ดูทั้งหมด
 
CLICK
ดูทั้งหมด
 
TRAVEL สถานที่สำคัญ
 

วัดดอนแก้ว
 
 
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ ทต.แม่ระมาด พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ประปา
  ไฟฟ้า
  ระบบอินเตอร์เน็ต(wifi city)
 
 
สายตรงปลัด
โทร 098-336-8909
 
  Link ที่น่าสนใจ
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
 
 
ประมวลผลสำรวจ
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-399-3395
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  

facebook
ทต.แม่ระมาด

facebook
ทต.แม่ระมาด
ทต.แม่ระมาด