หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการ
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ระมาด

Office Of Maeramat Municipality
นายอนุชิต หนูส่ง

รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
สมาชิกสภา

เทศบาลตำบลแม่ระมาด
หัวหน้าส่วนราชการ

เทศบาลตำบลแม่ระมาด
ศาสนสถานในชุมชนแม่ระมาด

Religious center of the Maeramat people
เทศบาลตำบลแม่ระมาด
Maeramat Municipality
1
2
3
4
5
 
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
รับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย
โทร 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
 
เทศบาลตำบลแม่ระมาด
 
เทศบาลตำบลแม่ระมาด ได้จัดทำ เว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราว ร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมา พัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ต่อไป
.........................
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาด
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
คำแนะนำ
การชำระภาษี
แผนที่ดาวเทียม
Naxsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
ประกาศจากระบบ
e-GP
   
 


จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถกระเช้าพร้อมเคน หมายเลขครุภัณฑ์ 004-28-0001 โด [ 25 ต.ค. 2562 ]จ้างขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุกน้ำดับเพลิง สปพร. ยี่ห้อ มิ [ 22 ต.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้อแก็สหุงต้ม ขนาดใหญ่ 48 กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ต.ค. 2562 ]

   
 
กิจกรรม
กิจการสภา
วีดิทัศน์
 
 
 


[ 31 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 1 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
   
 
   
 
   
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
 
     
 
การพิจารณาและการลงโทษทางวินัยกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลเรื่องที่ถูกลงโทษทางวินัยแล้ว สน.บถ. มท 0809.5/ว22  [ 4 ส.ค. 2563 ]
หารือเกี่ยวกับการขออนุมัติเพื่อตั้งเป็นที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการตำรวจที่ไม่มีค่าตอบแทน กม. มท 0804.3/ว2254  [ 4 ส.ค. 2563 ]
แจ้งเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2298  [ 4 ส.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท. 0803.3/ว2297  [ 4 ส.ค. 2563 ]
การเปลี่ยนรูปแบบการอบรมและการจัดสรรงบประมาณการอบรมครูด้วยระบบทางไกล รอบครูผู้สอน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2300  [ 4 ส.ค. 2563 ]
การกำหนดรหัสบัญชีย่อยในการเบิกจ่ายเงินจากคลังเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กค. มท 0803.3/ว2288  [ 3 ส.ค. 2563 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 7 สน.บถ.  [ 3 ส.ค. 2563 ]
การพิจารณาและการลงโทษทางวินัยกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลเรื่องที่ถูกลงโทษทางวินัยแล้ว สน.บถ. มท 0809.5/ว21  [ 3 ส.ค. 2563 ]
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับชาติระยะที่ 2 พ.ศ.2564 - 2570 และแผนปฏิบัติการด้านการควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่สาม พ.ศ.2565 - 2570 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2270  [ 31 ก.ค. 2563 ]
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยแร่ พ.ศ.2563 สน.คท. มท 0808.3/ว2277  [ 31 ก.ค. 2563 ]
ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของ สถจ. รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ตามตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) กพส. มท 0810.7/ว2263  [ 31 ก.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบยืนยันแผนงานโครงการ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2268 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 ก.ค. 2563 ]
การบันทึกข้อมูลการคัดกรองนักเรียนที่ประสงค์ขอรับทุนเสมอภาค ผ่านระบบ dla.thaieduforall.org ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2276  [ 31 ก.ค. 2563 ]
แจ้งขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.3/ว2271  [ 31 ก.ค. 2563 ]
ประกาศรายชื่อ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)" ผ่านเกณฑ์การประเมินปี 2563 (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.3/ว2252  [ 31 ก.ค. 2563 ]
แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว2253  [ 31 ก.ค. 2563 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2255 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 ก.ค. 2563 ]
แจ้งแนวทางขับเคลื่อนโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2258  [ 30 ก.ค. 2563 ]
แนวทางการส่งคืนเงินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2216  [ 30 ก.ค. 2563 ]
ผลการประชุมประจำปีของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (เอสแคป)สมัยที่ 76 กพส. มท 0810.2/ว2250 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ค. 2563 ]
ผลการประเมินแผนงานโครงการเบื้องต้น ภายใต้แผนงาน 3.2 (รอบ 2) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2248 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ค. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2249 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ค. 2563 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการปิดบัญชีประจำปี 2563 ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) และแนวทางการบันทึกบัญชีเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.คท. มท 0808.4/ว2225 [รายชื่อ]  [ 30 ก.ค. 2563 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ กจ.  [ 29 ก.ค. 2563 ]
การจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท. 0810.7/ว2222 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ก.ค. 2563 ]
     
     
 
การนิเทศ กำกับ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 49 
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 17 
รายงานการประชุม ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ 7/2563  [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 29 
ด่วนที่สุด การจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 37 
การจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงาน อปท.ดีเด่น ปี 62 [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 37 
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน [ 4 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 38 
การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ [ 4 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 55 
ด่วนที่สุด การดำเนินโครงการประกวดแข่งขันและคัดเลือกความสามารถของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร [ 4 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 62 
แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานและตารางการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  [ 4 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 40 
การคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการศึกษาดีเด่น และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา ดีเด่น ประจำปี 2562  [ 4 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 56 
แนวทางปฎิบัติการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมของคณธกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 41 
ขอความร่วมมือขับเคลื่อนและประชาสัมพันธ์กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัย COVID-19 [ 4 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 38 
รายงานการจ่ายน้ำประปาโดยไม่คิดราคา [ 4 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 32 
ด่วนมาก การตรวจร่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตาก [ 4 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 103 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตเลียมงวดที่ 3/2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 47 
ด่วนที่สุด การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุง Factor F ใหม่ [ 3 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 34 
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการประชุมประจำปีของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (เอสแคป) สมัยที่ 76 [ 3 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 40 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 31 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 64 
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 63 
การจัดตั้งหมู่ยุวกาชาดสถานศึกษาและการแต่งตั้งคณธกรรมการยุวกาชาดสถานศึกษา (เทศบาลเมืองตาก) [ 30 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 26 
     
     
 
ทต.แม่จัน การมีส่วนร่วม-โครงการส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรมในองค์กร [ 22 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 34 
อบต.ยกกระบัตร ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัด [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองบัวใต้ คำร้องแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.หนองบัวใต้ คำร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.แม่ระมาด ประขาสัมพันธ์ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสามารถติดต่อขอชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.แม่กาษา โครงการอาหารปลอดภัย [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.อุ้มผาง ประกาศเทศบาลตำบลอุ้มผาง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.แม่กาษา โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทย [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.แม่กุ ติดตามโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว หลักสูตร การตัดเย็บเสื้อผ้า [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.วาเล่ย์ ประกาศผู้ชนะ โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวา [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.วาเล่ย์ ประกาศผู้ชนะ โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวา [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.วาเล่ย์ ประกาศผู้ชนะ โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวา [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ตากออก รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความสามารถที่ใช้เฉพาะ [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 23 
อบต.แม่สลิด ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.รวมไทยพัฒนา โครงการเรียนรู้วิถีชุมชน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภ [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
     
 
กระดานสนทนา
   
 
แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-3-ส่วน (25 มิ.ย. 2562)    อ่าน 203  ตอบ 0  
ประกาศเจตจำนงค์ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร (25 มิ.ย. 2562)    อ่าน 198  ตอบ 0  
การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร (25 มิ.ย. 2562)    อ่าน 1344  ตอบ 0  
   
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์ OTOP
 

กล้วยตากอบน้ำผึ้ง
 
 
CLICK
ดูทั้งหมด
 
CLICK
ดูทั้งหมด
 
TRAVEL สถานที่สำคัญ
 

วัดดอนแก้ว
 
 
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ ทต.แม่ระมาด พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ประปา
  ไฟฟ้า
 
 
สายตรงปลัด
โทร 055-581-119
 
  Link ที่น่าสนใจ
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
 
 
ประมวลผลสำรวจ
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-581-119
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10