หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการ
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ระมาด

Office Of Maeramat Municipality
นายอนุชิต หนูส่ง

รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
สมาชิกสภา

เทศบาลตำบลแม่ระมาด
หัวหน้าส่วนราชการ

เทศบาลตำบลแม่ระมาด
ศาสนสถานในชุมชนแม่ระมาด

Religious center of the Maeramat people
เทศบาลตำบลแม่ระมาด
Maeramat Municipality
1
2
3
4
5
 
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก องค์กรบริการสาธารณะ โดยประชาชน เพื่อประชาชน
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
รับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย
โทร 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
 
เทศบาลตำบลแม่ระมาด
 
เทศบาลตำบลแม่ระมาด ได้จัดทำ เว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราว ร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมา พัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ต่อไป
นายอนุชิต หนูส่ง
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
คำแนะนำ
การชำระภาษี
แผนที่ดาวเทียม
Naxsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
ประกาศจากระบบ
e-GP
   
 


ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อขยายผิวจราจร หมู่ที่ 3 (ตรงข้า [ 18 มี.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อตรุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มี.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังกันตลิ่ง ลำห้วยแม่ระมาด บ้านโฮ่ง หมู่ที [ 3 มี.ค. 2564 ]

   
 
กิจกรรม
กิจการสภา
วีดิทัศน์
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างพนังกันตลิ่ง ลำห้วยแม่ระมาด บ้า [ 25 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 87 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ระมาด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [ 3 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 126 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ระมาด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [ 3 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 118 
   
 
   
 
สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่-1-ต.ค.-ธ.ค.-2562 [ 29 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 40 
สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้าง-แบบรายไตรมาส-3-เม.ย.-มิ.ย.-62 [ 29 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 38 
สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้าง-แบบรายไตรมาศ-ม.ค.-มี.ค.-62 [ 29 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 40 
   
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
 
     
 
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว53 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 เม.ย. 2564 ]
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564กสว. มท 0820.3/ว728 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 เม.ย. 2564 ]
ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เนื่องจากคู่สัญญาควบรวมกิจการ ด่วนที่สุด กค. มท 0808.3/ว724  [ 8 เม.ย. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว719  [ 8 เม.ย. 2564 ]
มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว723  [ 8 เม.ย. 2564 ]
ส่งคำแนะนำ ตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลสุนทรภู่ อำเภอแกลง และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีฯ ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2043  [ 7 เม.ย. 2564 ]
แนวทางการดำเนินการตามมาตรา 98 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 กม. มท 0804.3/ว711  [ 7 เม.ย. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตการสอบ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว17  [ 7 เม.ย. 2564 ]
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรครูมาติกซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว717 [เอกสารแนบ]  [ 7 เม.ย. 2564 ]
หลักเกณฑ์การเบิกค่ายาบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว718  [ 7 เม.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว714  [ 7 เม.ย. 2564 ]
หลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคและแนวทางการประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว716  [ 7 เม.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว715  [ 7 เม.ย. 2564 ]
จัดการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน กศ. มท 0816.3/ว709 [เอกสารแนบ]  [ 7 เม.ย. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาสมรรถนะครูยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 4 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว706 [รายชื่อ] [ตารางอบรมฯ]  [ 5 เม.ย. 2564 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 5 เม.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสุขภาพประจำปี กสธ. มท 0819.2/ว703  [ 5 เม.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี (งวดที่ 1) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว699 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 เม.ย. 2564 ]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว15 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [รายละเอียด]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กรณีพ้นจากตำแหน่ง ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว1959 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ภาคความรู้ความสามารถ สน.บถ. มท 0809.2/ว52 [รายละเอียด]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กค. มท 0803.3/ว698 [เอกสารแนบ]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว694 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2564) สน.คท. มท 0808.2/4395-4456 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
การดำเนินโครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว661  [ 1 เม.ย. 2564 ]
     
     
 
การดำเนินโครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 17 
ยูเนสโกเปิดรับสมาชิกเครื่อข่ายระดับโลกด้านการเมืองแห่งการเรียนรู้ [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
การรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 9 
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 41 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจวันที่ 8 เมษายน 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 87 
ซักซ้อมแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 51 
การเทียบตำแหน่งเพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ [ 8 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 58 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๖๔ [ 8 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 74 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจวันที่ 7 เมษายน 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 87 
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 51 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 38 
มอบอำนาจให้นายอำเภอปฏิบัติการแทน [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 65 
แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 63 
การประเมินผลกระทบรวมด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 44 
โครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 122 
การกำหนดชื่อผู็ใช้งาน Username รหัสผ่าน Password ในระบบจัดเก็บรายงานการประเมินตนเอง e-SAR ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องค์กรมหาชน [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 87 
ด่วนที่สุด การจัดทำแผนบริหารจัดการมูลฝอยของกลุ่มพื้นที่ (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 125 
ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแรพ่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 2 [ 5 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 57 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ FACEBOOK กอนทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น-กปท. [ 5 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 48 
ด่วนที่สุด การดำเนินโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่นสังคม [ 5 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 520 
     
     
 
อบต.แม่ระมาด สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด [ 10 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.แม่ระมาด ประมวลภาพการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน2564 [ 10 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ยกกระบัตร การซ่อมแซมถนนสายกลางบ้าน หมู่ที่ 4 บ้านสองแคว [ 10 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.วาเล่ย์ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 [ 10 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.ทุ่งหลวง เอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกส [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.ทุ่งหลวง ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.ตลุกกลางทุ่ง โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการชำระภาษี ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ ประจำปี [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.ป่ามะม่วง โครงการบูรณาการตั้งจุดร่วมบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ( 7 วันอันตราย ) ในเข [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.ท่าสายลวด ประชาสัมพันธ์ คำสั่งจังหวัดตากที่ 1189/2564 เรื่องมาตรการป้องกันควบคุมโรคติด เช [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.แม่อุสุ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.แม่กาษา กิจกรรมร่วมต้านการทุจริตคอรัปชั่น ( Zero Tolerance) [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 7 
ทต.ทุ่งกระเชาะ [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.ยกกระบัตร การศึกษาเพื่อจัดทำรายงานเบื้องต้นโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ระวานพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลย [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ยกกระบัตร การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.วังเจ้า คำสั่งจังหวัดตาก ที่1190/2564 เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
     
 
กระดานสนทนา
   
 
แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-3-ส่วน (25 มิ.ย. 2562)    อ่าน 376  ตอบ 0  
ประกาศเจตจำนงค์ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร (25 มิ.ย. 2562)    อ่าน 354  ตอบ 0  
การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร (25 มิ.ย. 2562)    อ่าน 7027  ตอบ 0  
   
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์ OTOP
 

กล้วยตากอบน้ำผึ้ง
 
 
CLICK
ดูทั้งหมด
 
CLICK
ดูทั้งหมด
 
TRAVEL สถานที่สำคัญ
 

วัดดอนแก้ว
 
 
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ ทต.แม่ระมาด พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ประปา
  ไฟฟ้า
  ระบบอินเตอร์เน็ต(wifi city)
 
 
สายตรงปลัด
โทร 055-581-119
 
  Link ที่น่าสนใจ
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
 
 
ประมวลผลสำรวจ
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-581-119
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10