หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ระมาด
พระพุทธรูปหินอ่อน วัดดอนแก้ว
เทศบาลตำบล
แม่ระมาด
อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
......................................................
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาด
กล้วยตากอบน้ำผึ้ง
ของดีจังหวัดตาก
1
2
 
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ระมาด เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ของเทศบาลตำบลแม่ระมาด  
 

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ระมาด
เรื่อง  ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
ของเทศบาลตำบลแม่ระมาด
-------------------------------------------------------------

ด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  ได้พิจารณาเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  ของเทศบาลตำบลแม่ระมาด เรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งประราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ ๑๓ ) พ.ศ.๒๕๕๒   จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒   ของเทศบาลตำบลแม่ระมาด  อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก  โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่  ๑ เดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๑   เป็นต้นไป    จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่  ๒๘  เดือนกันยายน   พ.ศ.๒๕๖๑

  

                                                         (ดร.ชัยณรงค์   มะเดชะ)
                                                     นายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาด

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ต.ค. 2561 เวลา 14.41 น. โดย คุณ มาโนช ฝั้นสาย

ผู้เข้าชม 186 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 055-581-119