หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ระมาด
พระพุทธรูปหินอ่อน วัดดอนแก้ว
เทศบาลตำบล
แม่ระมาด
อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
......................................................
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาด
กล้วยตากอบน้ำผึ้ง
ของดีจังหวัดตาก
1
2
 
 
 

 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ระมาด เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลแม่ระมาด  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ระมาด
เรื่อง  ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
ของเทศบาลตำบลแม่ระมาด
-------------------------------------------------------------

ด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  ได้พิจารณาเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  ของเทศบาลตำบลแม่ระมาด เรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๒ วรรคสาม และมาตรา ๖๓  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ ๑๓ ) พ.ศ.๒๕๕๒   จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  ของเทศบาลตำบลแม่ระมาด โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒ เป็นต้นไป    จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่  ๑๙   เดือนกันยายน   พ.ศ.๒๕๖๒

   อารีรัตน์   กาญจนคงคา

     (นางสาวอารีรัตน์   กาญจนคงคา)
   หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
     ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่
                 นายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาด

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ก.ย. 2562 เวลา 10.47 น. โดย คุณ มาโนช ฝั้นสาย

ผู้เข้าชม 100 ท่าน

 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 055-581-119