Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเทศบาลตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง งบประมาณ การรับ - จ่ายเงิน
โครงสร้างองค์กร และการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผล การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อการป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการและสังคม
ข่าวสารเทศบาลตำบล
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายการผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ข่าวกิจกรรม
งานพัฒนาชุมชน
งานนิติการ
กิจการสภา
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานบริหารงานบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานจัดเก็บภาษี
งานกองช่าง
งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การขับเคลื่อนจริยธรรม
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
รายงานทางการเงินการคลัง
ประกาศเทศบาล/คำสั่งเทศบาล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
สถิติ
สถิติการให้บริการ และสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เว็บบอร์ด
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ข้อเสนอแนะต่างๆ)
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (เป็นระบบปิด และบุคคลทั่วไปไม่สามารถเข้าดูได้)
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E - Service


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพเศรษฐกิจ
 
  ระบบเศรษฐกิจ
 

 

 1.การเกษตร
           พื้นที่เพาะปลูกภายในเขตเทศบาลตำบลแม่ระมาด  ส่วนใหญ่จะอยู่รอบนอกของเทศบาล การเพาะปลูกส่วนใหญ่  จะเป็นการปลูกพืชไร่  และผลไม้ พืชที่สำคัญในเขตเทศบาลตำบลแม่ระมาด ได้แก่  ลำไย มะม่วง กล้วย
 2.การปศุสัตว์
            ลักษณะประกอบการปศุสัตว์  การเลี้ยงสัตว์ในเขตเทศบาลตำบลแม่ระมาด  ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงไว้ใช้งาน และการบริโภค  การเลี้ยงสัตว์ในเชิงพาณิชย์ ไม่แพร่หลายนัก สัตว์ที่นิยมเลี้ยงกันมาก ได้แก่ วัว โค ไก่ เป็ด และสุกร ภาพรวมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ของเทศบาลตำบลแม่ระมาดทั้งในเขตเทศบาลตำบล     แม่ระมาด มีดังนี้
            1) จำนวนเกษตรกร จำนวน  435 ราย
            2) จำนวนสัตว์ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564  จนถึง 31 พฤษภาคม 2564    
                                 - สัตว์ปีก           มีจำนวน    รวม     10,292   ตัว   
                                 - โค กระบือ        มีจำนวน    รวม         972   ตัว     
                                 - สุกร                มีจำนวน    รวม           54    ตัว                    
                                 - แพะ                มีจำนวน    รวม        177     ตัว    
              3) การป้องกันกำจัดโรคปากและเท้าเปื่อยพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ช่วงเดือนมกราคม /ครั้งที่ 2 ช่วงเดือนมิถุนายน ของทุกปี
              4) การป้องกันกำจัดโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมียในโค กระบือ ปีละ 1 ครั้ง ช่วงมกราคม – มิถุนายน ของทุกปี  
              5)  ผลผลิตทางการปศุสัตว์ที่สำคัญ ได้แก่ โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ สุนัข แมว
              6) มูลค่าผลผลิตทางการปศุสัตว์   1,200,000  บาท/ปี
              (ข้อมูลจากปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด ณ วันที่ 30/04/2564
3.การบริการ
สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม
               - ตลาดสดเทศบาล      จำนวน    1  แห่ง
               - ร้านค้าทั่วไป            จำนวน  87 แห่ง
               - สถานที่แต่งผม/รับจ้างแต่งผม  จำนวน  15 ร้าน
               - สถานที่จำหน่ายอาหาร ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข จำนวน  14 แห่ง
                1. ร้านป้าตุ๊พุงกาง   (น.ส.สุพัตรา จารัตน์)  218/1 ม.2 ต.แม่ระมาด
                2 ร้านเฝอเวียดนาม  (นางวาสนา สาริยันต์)       13 ม.2 ต.แม่ระมาด
                3. ร้านป้าสุก  (นางทองสุก ปัญญาดิษฐ์วงษ์) 179/1 ม.3 ต.แม่ระมาด 
                4. (นางวณิชา ปาลวัฒน์)    1 ม.3 ต.แม่ระมาด
                5. ร้านป้าแอน (นางณัฐพร บุญสอน)    130 ม.4 ต.แม่ระมาด
                6. ร้านตาลสุกี้ (นางวรัญญา  กันจัน)   99/1 ม.3 ต.แม่ระมาด
                7. (นางนิภาวรรร ทองเทพ)   216/4 ม.3 ต.แม่ระมาด
                8. ร้านป้าตุ๊  (นางตุ๊ จารัตน์)   ม.3 ต.แม่ระมาด
                9. (นางรมย์ชลีย์ อิษฎา)   203 ม.4 ต.แม่ระมาด
                10. (นางรุ่งทิพย์ อนุภา)   86 ม.4 ต.แม่ระมาด
                11. ร้านโกลิ่ง   (นายวิโรจน์ ปัญญาดิษฐ์วงษ์)  204 ม.4 ต.แม่ระมาด
                12. ร้านโดเรมีป๊อบ (น.ส.ภควรรณ อินพรม)   208 ม.4 ต.แม่ระมาด
                13. ร้านป้าแอน (นายชิงชัย อินศรี)     ม.5 ต.แม่ระมาด
                 14. ร้านป้าจิตร  (ป้าจิตร)  ม.5 ต.แม่ระมาด
 
                 สถานประกอบการด้านบริการ
                 - ธนาคาร  จำนวน  3  แห่ง
                 1. ธนาคารออมสิน
                 2. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (นอกเขต)
                 3. ธนาคารกรุงไทย (นอกเขต)
 4.การท่องเที่ยว
          ในเขตเทศบาลตำบลแม่ระมาด มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญคือ วัดดอนแก้ว ซึ่งห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด ประมาณ 300 เมตร วัดดอนแก้ว เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปแกะสลักด้วยหินอ่อน ที่งดงามหาดูได้ยาก เป็นพระพุทธรูปหินอ่อน ปางมารวิชัยแกะสลักด้วยหินอ่อนขนาดหน้าตักกว้าง 1.30 เมตร สูงจากพระแท่นฐานถึงรัศมี 1.60 เมตร ศิลปะแบบพม่า เป็นพระพุทธรูปแกะสลัก 1 ใน 3 ของโลก ที่ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว ที่ได้เดินทางมาสักการะบูชา  และในปัจจุบันเทศบาลตำบลแม่ระมาด อยู่ระหว่างปรับปรุงพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน                     

5.การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
                กลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลตำบลแม่ระมาด  มีจำนวน  10 กลุ่ม ดังนี้
                1. กลุ่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ  (สมุนไพรใบหม่อน,ดอกอัญชัน,ตะไคร้)  ที่ตั้งกลุ่ม 240 หมู่ที่  6  ตำบลแม่ระมาด
                   ประธานกลุ่มคือ นางสาวประภัสสร  หล้าเขียว เบอร์โทร. 089-3593429
                2. กลุ่มแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้าน (กล้วยอบน้ำผึ้ง,อบธัญพืช,อบน้ำผึ้งกระชายดำมะขามอบรมน้ำผึ้ง) ที่ตั้งกลุ่ม 285 หมู่ที่  6 ตำบลแม่ระมาด
                   ประธานกลุ่มคือ นางภาวนา  เหล็กเพชร  เบอร์โทร. 081-7407514
                3. กลุ่มแม่บ้านเคหะกิจสันเก้ากอม (กล้วยอบน้ำผึ้ง) ที่ตั้งกลุ่ม 219 หมู่ที่  6 ประธานกลุ่มคือ นางสุมลรัตน์ ทรัพย์สองคอน  เบอร์โทร. 082-1666159
                4. กลุ่มกล้วยอบน้ำผึ้ง  ที่ตั้งกลุ่ม 85/5 หมู่ที่  6 ตำบลแม่ระมาด
                    ประธานกลุ่มคือ นางอำนวย ก๋าระ  เบอร์โทร.088-4398403
                5. กลุ่มแปรรูปเกษตรพื้นบ้าน (กล้วยอบน้ำผึ้ง มะม่วงแช่อิ่ม มะม่วงสามรส)  ที่ตั้งกลุ่ม 199  หมู่ที่  5  ตำบลแม่ระมาด
                    ประธานกลุ่มคือ นายอุทัย แก้วปาคำ เบอร์โทร. 083-5710496
                6. กลุ่มแม่บ้านเคหะกิจบ้านโฮ่ง  (กล้วยอบน้ำผึ้ง) ที่ตั้งกลุ่ม 73 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ระมาด 
                    ประธานกลุ่มคือ นางสะอิ้ง อินแสน เบอร์โทร.055-581479
                7. กลุ่มสตรีสหกรณ์นิคมแม่ระมาด (ผ้าห่มนวมใยสังเคราะห์) ที่ตั้งกลุ่ม 285/5 หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ระมาด 
                    ประธานกลุ่มคือ  นางธนพร  เนื้อไม้ เบอร์โทร.084-7389603
                8. กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า หมู่ที่ 3  ที่ตั้งกลุ่ม 157/1 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ระมาด 
                    ประธานกลุ่มคือ นางมอย คำผัด เบอร์โทร.082-1666157
                9. กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าชุมชนดอนแก้ว  ที่ตั้งกลุ่ม 155 หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ระมาด 
                   ประธานกลุ่มคือ นางสุนันท์ ปวงคำใจ เบอร์โทร.084-8197917
                10. กลุ่มประดิษฐ์เฟอร์นิเจอร์จากเศษไม้ ที่ตั้งกลุ่ม 185 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ระมาด 
                      ประธานกลุ่มคือ  นายคำอ้าย  เขียวขาว เบอร์โทร.086-2015756
6.แรงงาน
            ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ค้าขาย รับจ้าง ตามลำดับ โครงสร้างทางเศรษฐกิจ มีการประกอบอาชีพค้าขายสินค้าอุปโภค – บริโภค เป็นส่วนใหญ่ และเกษตรกรรมเป็นอาชีพรองแรงงานมีทั้งแรงงานไทย แรงงานกระเหรี่ยง และงานพม่า
  1.การเกษตร   พื้นที่เพาะปลูกภายในเขตเทศบาลตำบลแม่ระมาด  ส่วนใหญ่จะอยู่รอบนอกของเทศบาล การเพาะปลูกส่วนใหญ่  จะเป็นการปลูกพืชไร่  และผลไม้ พืชที่สำคัญในเขตเทศบาลตำบลแม่ระมาด ได้แก่  ลำไย มะม่วง กล้วย
  2.การปศุสัตว์   ลักษณะประกอบการปศุสัตว์  การเลี้ยงสัตว์ในเขตเทศบาลตำบลแม่ระมาด  ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงไว้ใช้งาน และการบริโภค  การเลี้ยงสัตว์ในเชิงพาณิชย์ ไม่แพร่หลายนัก สัตว์ที่นิยมเลี้ยงกันมาก ได้แก่ วัว โค ไก่ เป็ด และสุกร                        
: ภาพรวมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ของเทศบาลตำบลแม่ระมาดทั้งในเขตเทศบาลตำบล     แม่ระมาด มีดังนี้
1) จำนวนเกษตรกร จำนวน  435 ราย
2) จำนวนสัตว์ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564  จนถึง 31 พฤษภาคม 2564        
- สัตว์ปีก           มีจำนวน    รวม     10,292   ตัว       
- โค กระบือ        มีจำนวน    รวม         972   ตัว                                     
- สุกร                มีจำนวน    รวม           54    ตัว                                                    
- แพะ                มีจำนวน    รวม        177   ตัว                              
3) การป้องกันกำจัดโรคปากและเท้าเปื่อยพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ช่วงเดือนมกราคม /ครั้งที่ 2 ช่วงเดือนมิถุนายน ของทุกปี                           
4) การป้องกันกำจัดโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมียในโค กระบือ ปีละ 1 ครั้ง ช่วงมกราคม – มิถุนายน ของทุกปี                             
5)  ผลผลิตทางการปศุสัตว์ที่สำคัญ ได้แก่ โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ สุนัข แมว                           
6) มูลค่าผลผลิตทางการปศุสัตว์   1,200,000  บาท/ปี  
(ข้อมูลจากปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด ณ วันที่ 30/04/2564)
3.การบริการสถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม
                              - ตลาดสดเทศบาล      จำนวน    1  แห่ง
                              - ร้านค้าทั่วไป            จำนวน  87 แห่ง
                              - สถานที่แต่งผม/รับจ้างแต่งผม  จำนวน  15 ร้าน
                              - สถานที่จำหน่ายอาหาร ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข จำนวน  14 แห่ง
    1. ร้านป้าตุ๊พุงกาง   (น.ส.สุพัตรา จารัตน์)  218/1 ม.2 ต.แม่ระมาด
    2. ร้านเฝอเวียดนาม  (นางวาสนา สาริยันต์)       13 ม.2 ต.แม่ระมาด
    3. ร้านป้าสุก  (นางทองสุก ปัญญาดิษฐ์วงษ์) 179/1 ม.3 ต.แม่ระมาด
 
    4.  (นางวณิชา ปาลวัฒน์)                      1 ม.3 ต.แม่ระมาด
    5. ร้านป้าแอน (นางณัฐพร บุญสอน)    130 ม.4 ต.แม่ระมาด
    6. ร้านตาลสุกี้ (นางวรัญญา  กันจัน)   99/1 ม.3 ต.แม่ระมาด
    7. (นางนิภาวรรร ทองเทพ)            216/4 ม.3 ต.แม่ระมาด
    8. ร้านป้าตุ๊  (นางตุ๊ จารัตน์)                      ม.3 ต.แม่ระมาด
    9. (นางรมย์ชลีย์ อิษฎา)                    203 ม.4 ต.แม่ระมาด
    10. (นางรุ่งทิพย์ อนุภา)                      86 ม.4 ต.แม่ระมาด
    11. ร้านโกลิ่ง   (นายวิโรจน์ ปัญญาดิษฐ์วงษ์)  204 ม.4 ต.แม่ระมาด
    12. ร้านโดเรมีป๊อบ (น.ส.ภควรรณ อินพรม)   208 ม.4 ต.แม่ระมาด
    13. ร้านป้าแอน (นายชิงชัย อินศรี)                ม.5 ต.แม่ระมาด
    14. ร้านป้าจิตร  (ป้าจิตร)                           ม.5 ต.แม่ระมาด
 
                              สถานประกอบการด้านบริการ
                              - ธนาคาร  จำนวน  3  แห่ง
                                1. ธนาคารออมสิน
                                2. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (นอกเขต)
                                3. ธนาคารกรุงไทย (นอกเขต)
 
4.การท่องเที่ยว
     ในเขตเทศบาลตำบลแม่ระมาด มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญคือ วัดดอนแก้ว ซึ่งห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด ประมาณ 300 เมตร วัดดอนแก้ว เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปแกะสลักด้วยหินอ่อน ที่งดงามหาดูได้ยาก เป็นพระพุทธรูปหินอ่อน ปางมารวิชัยแกะสลักด้วยหินอ่อนขนาดหน้าตักกว้าง 1.30 เมตร สูงจากพระแท่นฐานถึงรัศมี 1.60 เมตร ศิลปะแบบพม่า เป็นพระพุทธรูปแกะสลัก 1 ใน 3 ของโลก ที่ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว ที่ได้เดินทางมาสักการะบูชา  และในปัจจุบันเทศบาลตำบลแม่ระมาด อยู่ระหว่างปรับปรุงพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน                     
 พระพุทธรูปหินอ่อน ปางมารวิชัยแกะสลักด้วยหินอ่อนเป็นพระพุทธรูปแกะสลัก 1 ใน 3 ของโลก
         
5.การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

กลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลตำบลแม่ระมาด  มีจำนวน  10 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ  (สมุนไพรใบหม่อน,ดอกอัญชัน,ตะไคร้)
ที่ตั้งกลุ่ม 240 หมู่ที่  6  ตำบลแม่ระมาด ประธานกลุ่มคือ นางสาวประภัสสร  หล้าเขียว เบอร์โทร. 089-3593429
2. กลุ่มแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้าน (กล้วยอบน้ำผึ้ง,อบธัญพืช,อบน้ำผึ้งกระชายดำ
    มะขามอบรมน้ำผึ้ง) ที่ตั้งกลุ่ม 285 หมู่ที่  6 ตำบลแม่ระมาด
    ประธานกลุ่มคือ นางภาวนา  เหล็กเพชร  เบอร์โทร. 081-7407514
3. กลุ่มแม่บ้านเคหะกิจสันเก้ากอม (กล้วยอบน้ำผึ้ง) ที่ตั้งกลุ่ม 219 หมู่ที่  6
    ประธานกลุ่มคือ นางสุมลรัตน์ ทรัพย์สองคอน  เบอร์โทร. 082-1666159
4. กลุ่มกล้วยอบน้ำผึ้ง  ที่ตั้งกลุ่ม 85/5 หมู่ที่  6 ตำบลแม่ระมาด
    ประธานกลุ่มคือ นางอำนวย ก๋าระ  เบอร์โทร.088-4398403
5. กลุ่มแปรรูปเกษตรพื้นบ้าน (กล้วยอบน้ำผึ้ง มะม่วงแช่อิ่ม มะม่วงสามรส)
    ที่ตั้งกลุ่ม 199  หมู่ที่  5  ตำบลแม่ระมาด
    ประธานกลุ่มคือ นายอุทัย แก้วปาคำ เบอร์โทร. 083-5710496
6. กลุ่มแม่บ้านเคหะกิจบ้านโฮ่ง  (กล้วยอบน้ำผึ้ง)
    ที่ตั้งกลุ่ม 73 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ระมาด 
    ประธานกลุ่มคือ นางสะอิ้ง อินแสน เบอร์โทร.055-581479
7. กลุ่มสตรีสหกรณ์นิคมแม่ระมาด (ผ้าห่มนวมใยสังเคราะห์)
    ที่ตั้งกลุ่ม 285/5 หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ระมาด 
    ประธานกลุ่มคือ  นางธนพร  เนื้อไม้ เบอร์โทร.084-7389603
8. กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า หมู่ที่ 3  
    ที่ตั้งกลุ่ม 157/1 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ระมาด 
    ประธานกลุ่มคือ นางมอย คำผัด เบอร์โทร.082-1666157
9. กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าชุมชนดอนแก้ว
    ที่ตั้งกลุ่ม 155 หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ระมาด 
    ประธานกลุ่มคือ นางสุนันท์ ปวงคำใจ เบอร์โทร.084-8197917
10.กลุ่มประดิษฐ์เฟอร์นิเจอร์จากเศษไม้
     ที่ตั้งกลุ่ม 185 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ระมาด 
     ประธานกลุ่มคือ  นายคำอ้าย  เขียวขาว เบอร์โทร.086-2015756

6.แรงงาน
          ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ค้าขาย รับจ้าง ตามลำดับ โครงสร้างทางเศรษฐกิจ มีการประกอบอาชีพค้าขายสินค้าอุปโภค – บริโภค เป็นส่วนใหญ่ และเกษตรกรรมเป็นอาชีพรองแรงงานมีทั้งแรงงานไทย แรงงานกระเหรี่ยง และงานพม่า
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
                     
 
 
                 
 
 
                                    
                             
                                
 
            
 
                      
 
  กล่องข้อความ: ระบบเศรษฐกิจ
 
 
 

          1.การเกษตร
                         พื้นที่เพาะปลูกภายในเขตเทศบาลตำบลแม่ระมาด  ส่วนใหญ่จะอยู่รอบนอกของเทศบาล การเพาะปลูกส่วนใหญ่  จะเป็นการปลูกพืชไร่  และผลไม้ พืชที่สำคัญในเขตเทศบาลตำบลแม่ระมาด ได้แก่  ลำไย มะม่วง กล้วย
2.การปศุสัตว์
                          ลักษณะประกอบการปศุสัตว์  การเลี้ยงสัตว์ในเขตเทศบาลตำบลแม่ระมาด  ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงไว้ใช้งาน และการบริโภค  การเลี้ยงสัตว์ในเชิงพาณิชย์ ไม่แพร่หลายนัก สัตว์ที่นิยมเลี้ยงกันมาก ได้แก่ วัว โค ไก่ เป็ด และสุกร
                         : ภาพรวมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ของเทศบาลตำบลแม่ระมาดทั้งในเขตเทศบาลตำบล     แม่ระมาด มีดังนี้
1) จำนวนเกษตรกร จำนวน  435 ราย
2) จำนวนสัตว์ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564  จนถึง 31 พฤษภาคม 2564    
     - สัตว์ปีก           มีจำนวน    รวม     10,292   ตัว   
     - โค กระบือ        มีจำนวน    รวม         972   ตัว     
                                 - สุกร                มีจำนวน    รวม           54    ตัว                    
                                 - แพะ                มีจำนวน    รวม        177   ตัว    
                           3) การป้องกันกำจัดโรคปากและเท้าเปื่อยพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ช่วงเดือนมกราคม /ครั้งที่ 2 ช่วงเดือนมิถุนายน ของทุกปี
                            4) การป้องกันกำจัดโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมียในโค กระบือ ปีละ 1 ครั้ง ช่วงมกราคม – มิถุนายน ของทุกปี  
                            5)  ผลผลิตทางการปศุสัตว์ที่สำคัญ ได้แก่ โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ สุนัข แมว
                            6) มูลค่าผลผลิตทางการปศุสัตว์   1,200,000  บาท/ปี
   (ข้อมูลจากปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด ณ วันที่ 30/04/2564)
3.การบริการ
สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม
                              - ตลาดสดเทศบาล      จำนวน    1  แห่ง
                              - ร้านค้าทั่วไป            จำนวน  87 แห่ง
                              - สถานที่แต่งผม/รับจ้างแต่งผม  จำนวน  15 ร้าน
                              - สถานที่จำหน่ายอาหาร ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข จำนวน  14 แห่ง
    1. ร้านป้าตุ๊พุงกาง   (น.ส.สุพัตรา จารัตน์)  218/1 ม.2 ต.แม่ระมาด
    2. ร้านเฝอเวียดนาม  (นางวาสนา สาริยันต์)       13 ม.2 ต.แม่ระมาด
    3. ร้านป้าสุก  (นางทองสุก ปัญญาดิษฐ์วงษ์) 179/1 ม.3 ต.แม่ระมาด
 
    4.  (นางวณิชา ปาลวัฒน์)                      1 ม.3 ต.แม่ระมาด
    5. ร้านป้าแอน (นางณัฐพร บุญสอน)    130 ม.4 ต.แม่ระมาด
    6. ร้านตาลสุกี้ (นางวรัญญา  กันจัน)   99/1 ม.3 ต.แม่ระมาด
    7. (นางนิภาวรรร ทองเทพ)            216/4 ม.3 ต.แม่ระมาด
    8. ร้านป้าตุ๊  (นางตุ๊ จารัตน์)                      ม.3 ต.แม่ระมาด
    9. (นางรมย์ชลีย์ อิษฎา)                    203 ม.4 ต.แม่ระมาด
    10. (นางรุ่งทิพย์ อนุภา)                      86 ม.4 ต.แม่ระมาด
    11. ร้านโกลิ่ง   (นายวิโรจน์ ปัญญาดิษฐ์วงษ์)  204 ม.4 ต.แม่ระมาด
    12. ร้านโดเรมีป๊อบ (น.ส.ภควรรณ อินพรม)   208 ม.4 ต.แม่ระมาด
    13. ร้านป้าแอน (นายชิงชัย อินศรี)                ม.5 ต.แม่ระมาด
    14. ร้านป้าจิตร  (ป้าจิตร)                           ม.5 ต.แม่ระมาด
 
                              สถานประกอบการด้านบริการ
                              - ธนาคาร  จำนวน  3  แห่ง
                                1. ธนาคารออมสิน
                                2. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (นอกเขต)
                                3. ธนาคารกรุงไทย (นอกเขต)
 
                 4.การท่องเที่ยว
     ในเขตเทศบาลตำบลแม่ระมาด มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญคือ วัดดอนแก้ว ซึ่งห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด ประมาณ 300 เมตร วัดดอนแก้ว เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปแกะสลักด้วยหินอ่อน ที่งดงามหาดูได้ยาก เป็นพระพุทธรูปหินอ่อน ปางมารวิชัยแกะสลักด้วยหินอ่อนขนาดหน้าตักกว้าง 1.30 เมตร สูงจากพระแท่นฐานถึงรัศมี 1.60 เมตร ศิลปะแบบพม่า เป็นพระพุทธรูปแกะสลัก 1 ใน 3 ของโลก ที่ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว ที่ได้เดินทางมาสักการะบูชา  และในปัจจุบันเทศบาลตำบลแม่ระมาด อยู่ระหว่างปรับปรุงพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน                     
 
 
 
 
         image         
 

   
พระพุทธรูปหินอ่อน ปางมารวิชัยแกะสลักด้วยหินอ่อน
เป็นพระพุทธรูปแกะสลัก 1 ใน 3 ของโลก
          5.การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
                กลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลตำบลแม่ระมาด  มีจำนวน  10 กลุ่ม ดังนี้
                    1. กลุ่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ  (สมุนไพรใบหม่อน,ดอกอัญชัน,ตะไคร้)
                        ที่ตั้งกลุ่ม 240 หมู่ที่  6  ตำบลแม่ระมาด
    ประธานกลุ่มคือ นางสาวประภัสสร  หล้าเขียว เบอร์โทร. 089-3593429
2. กลุ่มแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้าน (กล้วยอบน้ำผึ้ง,อบธัญพืช,อบน้ำผึ้งกระชายดำ
    มะขามอบรมน้ำผึ้ง) ที่ตั้งกลุ่ม 285 หมู่ที่  6 ตำบลแม่ระมาด
    ประธานกลุ่มคือ นางภาวนา  เหล็กเพชร  เบอร์โทร. 081-7407514
3. กลุ่มแม่บ้านเคหะกิจสันเก้ากอม (กล้วยอบน้ำผึ้ง) ที่ตั้งกลุ่ม 219 หมู่ที่  6
    ประธานกลุ่มคือ นางสุมลรัตน์ ทรัพย์สองคอน  เบอร์โทร. 082-1666159
4. กลุ่มกล้วยอบน้ำผึ้ง  ที่ตั้งกลุ่ม 85/5 หมู่ที่  6 ตำบลแม่ระมาด
    ประธานกลุ่มคือ นางอำนวย ก๋าระ  เบอร์โทร.088-4398403
5. กลุ่มแปรรูปเกษตรพื้นบ้าน (กล้วยอบน้ำผึ้ง มะม่วงแช่อิ่ม มะม่วงสามรส)
    ที่ตั้งกลุ่ม 199  หมู่ที่  5  ตำบลแม่ระมาด
    ประธานกลุ่มคือ นายอุทัย แก้วปาคำ เบอร์โทร. 083-5710496
6. กลุ่มแม่บ้านเคหะกิจบ้านโฮ่ง  (กล้วยอบน้ำผึ้ง)
    ที่ตั้งกลุ่ม 73 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ระมาด 
    ประธานกลุ่มคือ นางสะอิ้ง อินแสน เบอร์โทร.055-581479
7. กลุ่มสตรีสหกรณ์นิคมแม่ระมาด (ผ้าห่มนวมใยสังเคราะห์)
    ที่ตั้งกลุ่ม 285/5 หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ระมาด 
    ประธานกลุ่มคือ  นางธนพร  เนื้อไม้ เบอร์โทร.084-7389603
8. กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า หมู่ที่ 3  
    ที่ตั้งกลุ่ม 157/1 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ระมาด 
    ประธานกลุ่มคือ นางมอย คำผัด เบอร์โทร.082-1666157
9. กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าชุมชนดอนแก้ว
    ที่ตั้งกลุ่ม 155 หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ระมาด 
    ประธานกลุ่มคือ นางสุนันท์ ปวงคำใจ เบอร์โทร.084-8197917
10.กลุ่มประดิษฐ์เฟอร์นิเจอร์จากเศษไม้
     ที่ตั้งกลุ่ม 185 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ระมาด 
     ประธานกลุ่มคือ  นายคำอ้าย  เขียวขาว เบอร์โทร.086-2015756
          6.แรงงาน
          ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ค้าขาย รับจ้าง ตามลำดับ โครงสร้างทางเศรษฐกิจ มีการประกอบอาชีพค้าขายสินค้าอุปโภค – บริโภค เป็นส่วนใหญ่ และเกษตรกรรมเป็นอาชีพรองแรงงานมีทั้งแรงงานไทย แรงงานกระเหรี่ยง และงานพม่า
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
                     
 
 
                 
 
 
                                    
                             
                                
 
            
 
                      
 
  กล่องข้อความ: ระบบเศรษฐกิจ
 
 
 

          1.การเกษตร
                         พื้นที่เพาะปลูกภายในเขตเทศบาลตำบลแม่ระมาด  ส่วนใหญ่จะอยู่รอบนอกของเทศบาล การเพาะปลูกส่วนใหญ่  จะเป็นการปลูกพืชไร่  และผลไม้ พืชที่สำคัญในเขตเทศบาลตำบลแม่ระมาด ได้แก่  ลำไย มะม่วง กล้วย
2.การปศุสัตว์
                          ลักษณะประกอบการปศุสัตว์  การเลี้ยงสัตว์ในเขตเทศบาลตำบลแม่ระมาด  ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงไว้ใช้งาน และการบริโภค  การเลี้ยงสัตว์ในเชิงพาณิชย์ ไม่แพร่หลายนัก สัตว์ที่นิยมเลี้ยงกันมาก ได้แก่ วัว โค ไก่ เป็ด และสุกร
                         : ภาพรวมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ของเทศบาลตำบลแม่ระมาดทั้งในเขตเทศบาลตำบล     แม่ระมาด มีดังนี้
1) จำนวนเกษตรกร จำนวน  435 ราย
2) จำนวนสัตว์ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564  จนถึง 31 พฤษภาคม 2564    
     - สัตว์ปีก&nb
Responsive image