Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเทศบาลตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง งบประมาณ การรับ - จ่ายเงิน
โครงสร้างองค์กร และการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผล การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อการป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการและสังคม
ข่าวสารเทศบาลตำบล
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายการผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ข่าวกิจกรรม
งานพัฒนาชุมชน
งานนิติการ
กิจการสภา
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานบริหารงานบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานจัดเก็บภาษี
งานกองช่าง
งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การขับเคลื่อนจริยธรรม
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
รายงานทางการเงินการคลัง
ประกาศเทศบาล/คำสั่งเทศบาล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
สถิติ
สถิติการให้บริการ และสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เว็บบอร์ด
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ข้อเสนอแนะต่างๆ)
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (เป็นระบบปิด และบุคคลทั่วไปไม่สามารถเข้าดูได้)
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E - Service


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ITA 2566


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
 
  ★ ข้อมูลพื้นฐาน
01. โครงสร้างองค์กร
02. ข้อมูลผู้บริหาร
03. อำนาจหน้าที่
04. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
05. ข้อมูลการติดต่อ
06. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
07. ข่าวประชาสัมพันธ์
08. Q&A 
09. Social Network
010. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 
การบริหารงาน
011. แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
012. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน 12 เดือน
013. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
014. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
015. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
016. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
017. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
018. E-service

 
★ การบริหารเงินงบประมาณ
019. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
020. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับกการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
021. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการรจัดหาพัสดุรายเดือน
022. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
★ การบริหารและพัฒนาทัพยากรบุคคล
023. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
024. การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคล
025. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
026. รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


 
การส่งเสริมความโปร่งใส
027. แนวทางการปฏิบัติการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
028. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
029. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
030. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


 
★ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
031. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
032. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
033. การประเมินผลและรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
034. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
035. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
036. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
037. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินป้องกับการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
038. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 
 
★ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
039. ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
040. การขับเคลื่อนจริยธรรม
041. การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ
042. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
043. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 
 
 
 
 

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

 

Responsive image