หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ระมาด
พระพุทธรูปหินอ่อน วัดดอนแก้ว
เทศบาลตำบล
แม่ระมาด
อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
......................................................
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาด
กล้วยตากอบน้ำผึ้ง
ของดีจังหวัดตาก
1
2
 
 
 
 
       
 
ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนนสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ แหล่งน้ำสาธารณะ และอาคาร สิ่งก่อสร้างอื่นๆ
   
ปรับปรุง ซ่อมแซม ขยายเขตการให้บริการน้ำประปา
   
ขยายเขตการให้บริการไฟฟ้าสาธารณะ
   
การพัฒนาการใช้ที่ดินในเขตเมือง
 
 
       
 
ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้แก่ประชาชน
   
ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ประกอบอาชีพ
   
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการเพื่อการท่องเที่ยว
 
 
       
 
ป้องกันโรคติดต่อและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
   
ส่งเสริมและสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และผู้ประสบสาธารณภัย
   
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
   
ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาเด็กและเยาวชน
   
ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ
   
ส่งเสริมและพัฒนาชุมชน
 
 
       
 
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
   
บำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 055-581-119