Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเทศบาลตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง งบประมาณ การรับ - จ่ายเงิน
โครงสร้างองค์กร และการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผล การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อการป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการและสังคม
ข่าวสารเทศบาลตำบล
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายการผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ข่าวกิจกรรม
งานพัฒนาชุมชน
งานนิติการ
กิจการสภา
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานบริหารงานบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานจัดเก็บภาษี
งานกองช่าง
งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การขับเคลื่อนจริยธรรม
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
รายงานทางการเงินการคลัง
ประกาศเทศบาล/คำสั่งเทศบาล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
สถิติ
สถิติการให้บริการ และสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เว็บบอร์ด
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ข้อเสนอแนะต่างๆ)
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (เป็นระบบปิด และบุคคลทั่วไปไม่สามารถเข้าดูได้)
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E - Service


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
26 ต.ค. 2565 ตาก แม่ระมาด ทต.แม่ระมาด เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1)
26 ต.ค. 2565 ตาก แม่ระมาด ทต.แม่ระมาด เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(2)
26 ต.ค. 2565 ตาก แม่ระมาด ทต.แม่ระมาด ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
12 ก.ย. 2565 ตาก แม่ระมาด ทต.แม่ระมาด ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563
05 ก.ย. 2565 ตาก แม่ระมาด ทต.แม่ระมาด เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563
31 ส.ค. 2565 ตาก แม่ระมาด ทต.แม่ระมาด ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564
31 ส.ค. 2565 ตาก แม่ระมาด ทต.แม่ระมาด ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565
31 ส.ค. 2565 ตาก แม่ระมาด ทต.แม่ระมาด เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564
31 ส.ค. 2565 ตาก แม่ระมาด ทต.แม่ระมาด เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565
Responsive image