หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ระมาด
พระพุทธรูปหินอ่อน วัดดอนแก้ว
เทศบาลตำบล
แม่ระมาด
อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
......................................................
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาด
กล้วยตากอบน้ำผึ้ง
ของดีจังหวัดตาก
1
2
 
 
 
 
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่ระมาด  
 
 
 
 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
 
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ สนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้
 
พัฒนาด้านการศึกษาให้ได้เกณฑ์มาตรฐาน และเหนือกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้คงสภาพ และปลอดมลพิษ
 
พัฒนาด้านการท่องเที่ยว ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด
 
พัฒนาการเมือง และการบริหารให้มีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
 
ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 055-581-119

วัดดอนแก้ว  
 

กล้วยตากอบน้ำผึ้ง  
 
 
เริ่มนับ วันที่ 11 ก.ค. 2556