หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลแม่ระมาด
Maeramat Municipality
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
กิจกรรม
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
แนวทางการพัฒนา

ป้องกันโรคติดต่อและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

ส่งเสริมและสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และผู้ประสบสาธารณภัย

ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา

ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาเด็กและเยาวชน

ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ

ส่งเสริมและพัฒนาชุมชน
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

บำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ด้านการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวก และส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง
การบริหาร การจัดการองค์กรและการ
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมของท้องถิ่น

การพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร

ปรับปรุงพัฒนารายได้

ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน

ปรับปรุงทะเบียนและเอกสารงานทะเบียนราษฎร

เสริมสร้างมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่งเสริมให้มีการรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความปลอดภัยของชุมชน
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7
ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีต่างๆ
แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริม อนุรักษ์ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นรัฐพิธี และวันสำคัญต่างๆ
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-399-3395
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10