Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเทศบาลตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง งบประมาณ การรับ - จ่ายเงิน
โครงสร้างองค์กร และการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผล การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อการป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการและสังคม
ข่าวสารเทศบาลตำบล
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายการผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ข่าวกิจกรรม
งานพัฒนาชุมชน
งานนิติการ
กิจการสภา
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานบริหารงานบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานจัดเก็บภาษี
งานกองช่าง
งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การขับเคลื่อนจริยธรรม
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
รายงานทางการเงินการคลัง
ประกาศเทศบาล/คำสั่งเทศบาล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
สถิติ
สถิติการให้บริการ และสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เว็บบอร์ด
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ข้อเสนอแนะต่างๆ)
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (เป็นระบบปิด และบุคคลทั่วไปไม่สามารถเข้าดูได้)
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E - Service
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ระมาด ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 (10 พ.ค. 2566)  
แบบรายงานผลนโยบาย No Gift Policy รอบ 6 เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (31 มี.ค. 2566)  
พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 (22 มี.ค. 2566)  
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ระมาด เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญเทศบาลตำบลแม่ระมาด ประจำป... (16 มี.ค. 2566)
ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศและประชาสัมพันธ์รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร... (14 มี.ค. 2566)
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 (07 มี.ค. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ระมาด เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ระมาด สมัยสามัญ สมัยแ... (03 มี.ค. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ระมาด เรื่องรายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2... (03 มี.ค. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ระมาด เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่... (02 มี.ค. 2566)
ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส จังหวัดตากใสสะอาด 2566" และ "งดรับ งดให้"... (31 ม.ค. 2566)
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 (16 ม.ค. 2566)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (06 ม.ค. 2566)
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 (16 ธ.ค. 2565)
เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพ... (09 ธ.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ระมาด เรื่อง ระเบียบสภเทศบาลตำบลแม่ระมาด ว่าด้วยการดำเนินการข... (01 ธ.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ระมาด เรื่องกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ... (30 พ.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์สื่อสาระการเรียนรู้ เรื่องธงชาติไทยในรูปเเบบโปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ... (23 พ.ย. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ระมาด เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ระมาด สมัยสามัญ สมัยท... (22 พ.ย. 2565)
ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเดิม โดยเสริมผิว Asphaltic Concrete สายถนนแม่ปุ้ม หมู... (22 พ.ย. 2565)
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ 2565 (27 ต.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม/ผลการดำเนินงาน

โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแ... (31 มี.ค. 2566)  

​ โครงการประชาคมเพื่อจั... (30 มี.ค. 2566)  

โครงการประชาคมเพื่อจัด... (29 มี.ค. 2566)  

​ โครงการประชาคมเพื่อจั... (28 มี.ค. 2566)

​ โครงการประชาคมเพื่อจั... (27 มี.ค. 2566)

พิธีสืบชะตา เพื่อสืบต่ออา... (14 ก.พ. 2566)

การประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง... (10 ก.พ. 2566)

เทศบาลตำบลแม่ระมาด อำเภอแ... (06 ก.พ. 2566)

ตรวจติดตามงานของงานป้องกั... (16 ส.ค. 2565)

ดำเนินการนำกระสอบทรายมาวา... (16 ส.ค. 2565)

ดำเนินการอบรมให้ความรู้วิ... (15 ส.ค. 2565)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต... (15 ส.ค. 2565)

ดำเนินการซ่อมแซมก๊อกน้ำที... (15 ส.ค. 2565)

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ... (15 ส.ค. 2565)

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ... (12 ส.ค. 2565)

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธาร... (12 ส.ค. 2565)

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเ... (12 ส.ค. 2565)

ดำเนินการวางท่อรางระบายน้... (11 ส.ค. 2565)

พิธีส่งมอบบ้านให้แก่ผู้ด้... (11 ส.ค. 2565)

โครงการก่อสร้างถนนและรางร... (11 ส.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ระมาด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบ... (04 ม.ค. 2566)  
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ระมาด เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้... (21 ธ.ค. 2565)  
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ระมาด เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โค... (19 ธ.ค. 2565)  
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ระมาด เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โค... (19 ธ.ค. 2565)
ร่างวิจารณ์ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอก... (14 ธ.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ระมาด เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน... (08 ธ.ค. 2565)
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิม โดยเสริมผิว Asphaltic Concrete ส... (24 พ.ย. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ระมาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิม โดยเสริมผิ... (24 พ.ย. 2565)
ประกาศเทศบาลตําบลแม่ระมาด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ห... (21 พ.ย. 2565)
ประกาศเทศบาลตําบลแม่ระมาด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์สํ... (21 พ.ย. 2565)
ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเดิม โดยเสริมผิว Asphaltic Concrete สายถนนแม่ปุ้ม หมู... (21 พ.ย. 2565)
สรปุ ผลการดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 สานักงานเทศบาลตาบลแม... (07 พ.ย. 2565)
ประกาศแผนการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,00... (07 ต.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนเดิม โดยเสริมผิว Asphaltic Concrete สา... (06 ต.ค. 2565)
สรปุ ผลการดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565 สานักงานเทศบาลตาบลแม่ระ... (04 ต.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ระมาด เรื่อง ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.2)ประจำปีงบประ... (03 ต.ค. 2565)
ร่าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิม โดยเสริมผิว Asphaltic Concrete ... (29 ก.ย. 2565)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิม โดยเสริมผิว Asphaltic Concrete (27 ก.ย. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ระมาด เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเดิม โดยเสริมผิว Aspha... (12 ก.ย. 2565)
ประกาศเทศบาลตําบลแม่ระมาด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว... (09 ก.ย. 2565)
Responsive image
ประกาศเทศบาลฯ/คำสั่งเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลตำบลแม่ระมาด ที่ 103/2566 เรื่อง ระบบสำหรับการปฎิบัติหน้าที่โดยวิธีก... (07 ก.พ. 2566)  
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ระมาด เรื่อง วิธีการแสดใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.... (07 ก.พ. 2566)  
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ระมาด เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลแม่ระ... (07 ก.พ. 2566)  
ประกาศเทศบาลตำบลวแม่ระมาด เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 (20 ม.ค. 2566)
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงา... (01 ก.ย. 2565)
ประกาศเทศบาลบ้านกกโก เรื่องการรับโอนย้าย พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (01 ก.ย. 2565)
Responsive image
ขอเชิญผู้รับบริการ หรือผู้ติดต่อราชการร่วมประเมิน ITA การให้บริการของหน่วยงาน
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

Responsive image